Izbor najpogodnijeg sistema klimatizacije za vaše okruženje je veoma važan za maksimalnu udobnost stanovanja.

 

Izbor najpogodnijeg sistema klimatizacije za karakteristike datog okruženja je veoma važan zadatak za dizajnera, koji mora uzeti u obzir mnoge faktore, a da pritom ne izgubi iz vida primarni cilj: postizanje udobnosti stanovanja. Da, jer ako je tačno da ušteda energije igra ključnu ulogu pri izboru, obezbeđivanje psiho-fizičkog blagostanja ljudi koji žive ili rade u određenom okruženju je još važnije.

Ali od čega tačno zavisi udobnost stanovanja? Na savršenoj mešavini subjektivnih i okolinskih varijabli. Prvi se odnose na tipične karakteristike pojedinaca, kao što su metabolizam, odeća koja se nosi i aktivnosti koje se obavljaju u okruženju. Potonji su objektivni parametri i tiču se temperature i relativne vlažnosti vazduha, ali i čistoće i brzine vazduha. Nije slučajno što kada govorimo o sistemima klimatizacije, ne mislimo samo na sisteme grejanja i hlađenja, već i na sisteme kontrolisane mehaničke ventilacije, koji obezbeđuju stalnu obnovu vazduha u prostorijama.

Projektovanje sistema klimatizacije: glavne faze

Postoji nekoliko procena koje dizajner mora da uradi pre nego što odabere idealan sistem klimatizacije za određeno okruženje.
Prvo, neophodno je analizirati tip korisnika, jer u zavisnosti od toga da li se radi o jednoj kući, kancelariji ili velikoj poslovnoj zgradi, sistemu će se postaviti određeni zahtevi. Nakon toga se mora izvršiti analiza klime u kojoj će se vršiti ugradnja i moraju se znati podaci o zgradi, kao što su njena visina, broj prozora i ujednačenost tlocrta. 

Tek nakon ove prve preliminarne faze mogu se izračunati energetski zahtevi zgrade, što je polazna tačka za određivanje veličine sistema za klimatizaciju. Potreba za energijom se definiše kao energija potrebna za održavanje i temperature i vlažnosti vazduha u optimalnim uslovima. Zatim se mora na najbolji mogući način definisati količina vazduha potrebna za pravilno obnavljanje.

Kada se ove provere završe, može se izabrati najpogodniji sistem klimatizacije među brojnim tipovima na tržištu i mogu se izabrati različite komponente koje karakterišu sistem.

Važnost određivanja veličine i različiti tipovi sistema

Pravilno određivanje veličine sistema klimatizacije je ključni element dizajna, jer greška u određivanju veličine celog sistema, ali i jedne komponente, može da ugrozi njegov rad i izazove velika oštećenja. Ova operacija ima za cilj da izračuna, na osnovu gore navedenih procena, potrebu za kapacitetom sistema kako bi funkcionisao na najbolji mogući način i obezbedio najbolju udobnost stanovanja unutar zgrade.

Na tržištu postoje brojne mogućnosti za sisteme za klimatizaciju, koje se uglavnom razlikuju prema fluidu za prenos toplote koji se koristi za dovođenje toplotne ili rashladne energije koju proizvode distributivni terminali generatora (npr. ventilokonvektori, radijatori, sistemi zračenja).

Dizajner će stoga moći da bira između sistema za vodu, koji se najčešće nalaze u hidroničnim sistemima, sistema koji koriste rashladni fluid, kao što su varijabilni protoci rashladnog sistema VRF (Variable Refrigerant Flow) sistemi, i onih koji koriste samo vazduh proizveden od strane Jedinice za klimatizaciju vazduhom (UTA).

Vodeni sistemi: evolucija hidroničnog sistema prema kompaniji Clivet

Projektovanje hidroničnog sistema ima jasne prednosti, kako u pogledu smanjene potrošnje (sistem radi na niskoj temperaturi) tako i ekološke održivosti (fluid konvektora je voda i stoga je 100% ekološka). Međutim, u poređenju sa sistemom direktne ekspanzije ili bojlera, on ima duže vreme pokretanja i veću cenu zbog ugradnje cevovoda sa veoma visokim protokom za snabdevanje svih terminalnih jedinica.

Da bi podržala dizajn sistema i učinila ga još lakšim za ugradnju, kompanija Clivet je razvila napredniju varijantu hidroničnog sistema. U poređenju sa tradicionalnom verzijom, koja za obnavljanje vazduha podrazumeva seriju klima jedinica koje se napajaju jednim ili više rashladnih uređaja, napredni hidronični sistem poverava obnavljanje vazduha nezavisnoj potpunoj spoljašnjoj jedinici vazduha sa aktivnim termodinamičkim sistemom povrata ZEPHIR3. Rezultat? Sistem je pojednostavljen, a troškovi implementacije su smanjeni, jer termoelektrane i centralna rashladna postrojenja moraju biti takve veličine samo da ispune toplotno opterećenje zgrade, a ne i obnovu njenog vazduha.

Vazdušni sistemi: Zapakovano i krovno rešenje kompanije Clivet

Među brzim za ugradnju, raznovrsnim i, pre svega, ekonomičnim rešenjima za klimatizaciju i obradu vazduha u malim i velikim poslovnim zgradama, mora se pomenuti Zapakovani sistem kompanije Clivet.

Ovaj tip sistema sadrži niz zapakovanih jedinica koje proizvode toplotnu i rashladnu energiju potrebnu za klimatizaciju prostorije samo kada i gde je to potrebno, kroz distributivni sistem koji se sastoji od kanala i distributivnih terminala. Svaka isporučena površina je stoga nezavisna od drugih, kako bi se postigao najbolji životni komfor čak i u sredinama sa različitim zahtevima za obnavljanje vazduha.

Zapakovani sistem kompanije Clivet uključuje širok spektar jedinica, za srednje ili veoma naseljene prostore i potpuno spoljne jedinice za vazduh (hemijske laboratorije, komercijalne kuhinje, mrtvačnice, itd.), kapaciteta od 13 do 376 kW i protoka vazduha od 600 do 16.700 l/s. Štaviše, sistem se može produživati i proširivati tokom vremena, pošto su različite zapakovane jedinice nezavisne jedna od druge.