Odabir najprikladnijeg sistema klimatizacije za vaše okruženje je veoma važan za maksimalnu udobnost stanovanja.

 

Odabir najpogodnijeg sistema klimatizacije za karakteristike datog okruženja je veoma važan zadatak za projektanta, koji mora uzeti u obzir mnoge faktore, a da pritom ne izgubi iz vida primarni cilj: postizanje udobnosti stanovanja. Da, jer ako je istina da ušteda energije igra ključnu ulogu pri donošenju izbora, osiguravanje psiho-fizičke dobrobiti ljudi koji žive ili rade u određenom okruženju je još važnije.

Ali od čega tačno zavisi udobnost stanovanja? Na savršenoj mješavini subjektivnih i okolišnih varijabli. Prvi se odnose na tipične karakteristike pojedinaca, kao što su metabolizam, odjeća koja se nosi i aktivnosti koje se obavljaju u okruženju. Potonji su objektivni parametri i tiču se temperature i relativne vlažnosti vazduha, ali i čistoće i brzine vazduha. Nije slučajno da kada govorimo o sistemima za klimatizaciju, ne mislimo samo na sisteme grijanja i hlađenja, već i na sisteme kontrolisane mehaničke ventilacije, koji obezbjeđuju stalnu obnovu vazduha u prostorijama.

Projektovanje sistema klimatizacije: glavne faze

Postoji nekoliko procjena koje dizajner mora napraviti prije nego što odabere idealan sistem klimatizacije za određeno okruženje.
Prije svega, bitno je analizirati tip korisnika, jer u zavisnosti od toga da li se radi o jednoj kući, kancelariji ili velikoj poslovnoj zgradi, sistemu će se postaviti određeni zahtjevi. Zatim se mora izvršiti analiza klime u kojoj će se vršiti ugradnja i moraju se poznavati podaci o zgradi, kao što su visina, broj prozora i ujednačenost tlocrta.

Tek nakon ove prve preliminarne faze mogu se izračunati energetski zahtjevi zgrade, što je polazna tačka za određivanje veličine sistema za klimatizaciju. Potreba za energijom se definira kao energija potrebna za održavanje temperature i vlažnosti vazduha u optimalnim uslovima. Zatim, količina vazduha potrebna za pravilno obnavljanje mora biti definirana na najbolji mogući način.

Kada se ove provjere završe, može se izabrati najpogodniji sistem klimatizacije među brojnim tipovima na tržištu, a mogu se izabrati i različite komponente koje karakterišu sistem.

Važnost određivanja veličine i različiti tipovi sistema

Pravilno određivanje veličine sistema klimatizacije je ključni element dizajna, jer greška u određivanju veličine cijelog sistema, ali i jedne komponente, može ugroziti njegov rad i uzrokovati velika oštećenja. Ova operacija ima za cilj izračunavanje, na osnovu gore navedenih procjena, potrebnog kapaciteta sistema kako bi funkcionisao na najbolji mogući način i osigurao najbolju udobnost stanovanja unutar zgrade.

Na tržištu postoje brojne mogućnosti za sisteme klimatizacije, koje se uglavnom razlikuju prema fluidu za prijenos toplote koji se koristi za dovođenje toplotne ili rashladne energije koju proizvode distributivni terminali generatora (npr. ventilokonvektori, radijatori, sistemi zračenja).

Dizajner će stoga moći da bira između vodenih sistema, koji se najčešće nalaze u hidroničkim sistemima, sistema koji koriste rashladni fluid, kao što su varijabilni protoci rashladnog sistema ili VRF (Variable Refrigerant Flow) sistemi, i onih koji koriste samo vazduh proizveden Jedinicom za klimatizaciju vazduhom (UTA).

Vodeni sistemi: evolucija hidroničkog sistema prema kompaniji Clivet

Projektovanje hidroničkog sistema ima jasne prednosti, kako u smislu smanjene potrošnje (sistem radi na niskoj temperaturi) tako i ekološke održivosti (fluid konvektora je voda i samim tim je 100% ekološka). U poređenju sa sistemom direktne ekspanzije ili bojlerom, međutim, ima duže vrijeme pokretanja i veće troškove zbog ugradnje cjevovoda s vrlo visokim protokom za napajanje svih terminalnih jedinica.

Kako bi podržala dizajn sistema i učinila ga još lakšim za ugradnju, kompanija Clivet je razvila napredniju varijantu hidroničkog sistema. U poređenju sa tradicionalnom verzijom, koja za obnavljanje vazduha podrazumijeva niz jedinica za obradu vazduha koje se napajaju jednim ili više rashladnih uređaja, hidronički sistem koji je razvila kompanija Clivet povjerava obnavljanje vazduha potpuno nezavisnoj spoljašnjoj jedinici vazduha sa aktivnim termodinamičkim sistemom rekuperacije ZEPHIR3. Rezultat? Sistem je pojednostavljen, a troškovi implementacije su smanjeni, jer termoelektrane i centralna rashladna postrojenja moraju biti takve veličine samo da zadovolje toplotno opterećenje zgrade, a ne obnovu njenog vazduha.

Vazdušni sistemi: Zapakovano i krovno rješenje kompanije Clivet

Među brzim za ugradnju, svestranim i, prije svega, ekonomičnim rješenjima za klimatizaciju i obradu vazduha u malim i velikim poslovnim zgradama, potrebno je spomenuti Zapakovani sistem kompanije Clivet.

Ovaj tip sistema sadrži niz zapakovanih jedinica koje proizvode toplotnu i rashladnu energiju potrebnu za klimatizaciju prostorije samo kada i gdje je to potrebno, kroz distributivni sistem koji se sastoji od kanala i razvodnih terminala. Svaka isporučena površina je stoga nezavisna od drugih, kako bi se postigla najbolja udobnost stanovanja čak i u sredinama s različitim zahtjevima za obnavljanje vazduha.

Zapakovani sistem kompanije Clivet uključuje širok spektar jedinica, za prenaseljene prostore i potpuno spoljne jedinice za vazduh (hemijske laboratorije, komercijalne kuhinje, mrtvačnice, itd.), kapaciteta od 13 do 376 kW i protoka vazduha od 600 do 16.700 l/s. Nadalje, sistem se može produživati i proširivati tokom vremena, jer su različite zapakovane jedinice neovisne jedna od druge.